Ástor Piazzolla: Café 1930 (Ausschnitt)

Ástor Piazzolla: Nightclub 1960 (Ausschnitt)

Désiré-Émile Inghelbrecht: Sonatine, 1. Satz Préambule (Ausschnitt)